messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวจรรยา บารมี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(นางสมหมาย เพ่งพิศ)
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นางณัฏฐ์ชยภรณ์ จงรักษ์)
ครู คศ.1
(นางสาวกิ่งกาญจนา จันทิบุญ)
ครูผู้ช่วย
(นางปทุมพร ภู่เจริญ)
ครูผู้ช่วย
(นางสาวสุกัญญา อ่อนปาน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นายประจักร หนูทอง)
คนงานทั่วไป
(นางสาวปาริตา ชำนาญหัตถ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวกัญญาณัฐ วุฒิเจริญ)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวมินตรา สายุทธ์)
คนงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวชลทิชา สร้อยระย้า)
คนงานจ้างเหมาบริการ