messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายสงัด เหล็กเพชร
ประธานสภา อบต.หนองบัว
นายวสุ โรยสูงเนิน
รองประธานสภา อบต.หนองบัว
นางเพชราภรณ มาชัยยะ
เลขานุการสภา
โทร : 055-951302
นางกุหลาบ อ่ำดี
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 1
นายวสุ โรยสูงเนิน
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 2
นางบังอร คงเสือ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 3
นายสุบิน ภู่เกิด
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 4
นางพิมพา รอดพิสา
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 5
นายเสน่ห์ ทองเทศ
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 6
นายชวน บวบขม
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 7
นายสงัด เหล็กเพชร
สมาชิกสภา อบต.หนองบัว หมู่ที่ 8