messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้อถิ่น พ.ศ.2542
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 50
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 49
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 48
พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 148
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 128