messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายรอบบึงลับแล (ช่วงที่2) หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายเลียบคลองหนองโรง บริเวณที่ดินนางบัญญัติ เลื่อนลอย ถึงบริเวณที่ดินนายอุดม สายน้ำอ่าง หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 เลียบคลองหนองโรง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการซ่อมเสริมผิวถนนลูกรัง สายบ้านนายสมโภชน์ ทูขุนทด หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา ถึงหมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อบ้านหนองโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง จากบ้านนางพเยาว์ ทองหมื่นสี ถึงหน้าที่ดิน บ่อ 75 (ช่วง2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อบ้านหนองโรง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง จากบ้านนางพเยาว์ ทองหมื่นสี ถึงหน้าที่ดินบ่อ 75 (ช่วง1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านหนองบัว (สังกัด สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองบัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนายโรจน์ มากบ้านบึง หมู่ที่ 7 บ้านบึงลับแล ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางแอ้ม กรรณิการ์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ บริเวณบึงลับแลด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหลังวัดหนองบัวจากหมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ - หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,822 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 10,932 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายหลังวัดหนองบัว หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว - หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-030 (ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบัว (สังกัด สพฐ.) ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นมะกอก หมู่ที่4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 337 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,685 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กสายจากแยก ทล.-1318 -คลองวังน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านบึงตำบลหนองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 81
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 บ้านป่ากระทุ่ม ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 3 จุด บริเวณทางเข้าที่นิคมฯ 1 จุด และทางเข้าที่นางจำลอง นวมมะเริง 2 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-9363 สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณที่นายพงศกร ทองดี หมู่ที่ 6 บ้านบึง ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ บริเวณไร่นางสมศรี จบสูงเนิน หมู่ที่ 2 บ้านศิริพัฒนา ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมกำแพงปากท่อ จำนวน 2 จุด บริเวณจุดหน้าบ้านนายบุญชู สวัสดิประวิทย์ และจุดบ้านนางประครอง นันสูงเนิน หมู่ที่ 8 บ้านนิคมสหกรณ์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายนะเรต ทัศนา หมู่ที่ 5 บ้านหนองโรง ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5 เลียบคลองหนองโรง หมู่ที่ 3 บ้านไร่เมืองกาญจน์ ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองดาดคอนกรีต หลังวัด จำนวน 7 จุด หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมจุดถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6 คลองตาราง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณซอยต้นมะกอก หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูปิด-เปิดน้ำ บริเวณที่นายทิน หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 119
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางวาลี สังข์ทอง หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร กลุ่มนางเนียม สร้อยภุมมา หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 126
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหนองบัว (สังกัด สพฐ.) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 121
1 - 50 (ทั้งหมด 104 รายการ) 1 2 3